คลังรูปภาพ

หมวดหมู่

 • โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ

 • การอบรมการเตรียมความพร้อมให้กับหญิงไทยไปต่างประเทศ

 • สรุปการเข้าร่วมโครงการให้คำแนะนำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณค่าของผู้หญิงไทยในฮ่องกง

 • มอบวุฒิบัตรให้แก่สตรีที่ผ่านการอบรม เตรียมความพร้อมผู้หญิงไทยก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

 • รมว.พม. เตรียมความพร้อมผู้หญิงไทยก่อนไปต่างประเทศ

 • แถลงข่าวงาน“วันสตรีสากล”ประจำปี ๒๕๕๙

 • การฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะ การให้คาปรึกษา แก่อาสาสมัครหญิงไทยในต่างประเทศ วันที่ 17 ก.ค. 2558

 • การฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะการให้คาปรึกษา แก่อาสาสมัครหญิงไทยในต่างประเทศ วันที่ 14-16 ก.ค. 2558

 • การฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะการให้คาปรึกษา แก่อาสาสมัครหญิงไทยในต่างประเทศ วันที่ 13 ก.ค. 2558

 • MOU การช่วยเหลือหญิงไทยในต่างประเทศผ่าน www.yingthai.net

 • “20 ของขวัญ พม.มอบสู่ประชาชน”

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (19-26 ส.ค.2556)

 • กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง

 • สัมมนาเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ ๓

1


  ลิขสิทธิ์ © กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่


สถิติผู้เข้าชมเว็บ