example1

สาระน่ารู้ :


คู่มือคนไทยในอินเดีย

        ตลอดระยะเวลาเกือบ 60 ปี ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้ก่อตั้งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2494 สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความมุ่งมั่นในอันที่จะปฏิบัติภารกิจหลักในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับอินเดีย ให้กระชับแน่นแฟ้นขึ้นในทุกๆ ด้าน ทั้งในมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม มาโดยตลอด
       หน้าที่อีกประการหนึ่งที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มิอาจละเลยได้ และยึดถือเป็นความสำคัญลำดับต้นก็คือ การดูแลและคุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงนิวเดลีและเขตอาณา สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินงาน “การทูตเพื่อประชาชน” ทั้งการให้การบริการด้านกงสุล การช่วยเหลือคนไทยที่เกิดปัญหา การให้คำปรึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนพระสงฆ์ ที่มาศึกษาเล่าเรียนอยู่ในประเทศอินเดีย และการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนคนไทยผ่านสมาคมนักศึกษาไทยต่างๆ
       การจัดทำ “คู่มือคนไทยในอินเดีย” ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน “การทูตเพื่อประชาชน” ของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ อาทิ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศอินเดีย งานบริการด้านการกงสุล ข้อมูลสำหรับนักศึกษาไทย ภาษาฮินดีในชีวิตประจำวัน เป็นต้น เพื่อให้คนไทยที่จะเดินทางมายังอินเดีย ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ นักศึกษา นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ หรือประชาชนทั่วไป ได้รับข้อมูลเบื้องต้นที่น่าจะเป็นประโยชน์ สำหรับการเดินทางไปยังประเทศอินเดียและการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอินเดีย ทั้งนี้ นอกจากการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มแล้วสถานเอกอัครราชทูตฯยังได้บรรจุข้อมูลในคู่มือฉบับนี้ไว้ในเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ www.thaiemb.org.in เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล โดยในเว็บไซต์ดังกล่าว ยังมีข้อมูลอื่นๆ ด้วย เช่น ที่อยู่ของสำนักงานไทยต่างๆ ในอินเดีย ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมการดำเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นต้น
        สถานเอกอัครราชทูตฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คู่มือคนไทยในอินเดีย” ฉบับนี้ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรก จะเป็นประโยชน์สมตามเจตนารมณ์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานเอกอัครราชทูตฯ ยินดีเสมอที่จะได้รับฟังข้อคิดเห็นจากท่านทั้งหลายเพื่อนำมาเป็นข้อพิจารณาในการปรับปรุงการจัดทำ “คู่มือคนไทยในอินเดีย” ฉบับต่อไปในอนาคต

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
5 ธันวาคม 2551
   ลิขสิทธิ์ © กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่


สถิติผู้เข้าชมเว็บ