example1

สาระน่ารู้ :


คู่มือคนไทยในอัลเบอร์ต้า แคนาดา

       มณฑลอัลเบอร์ต้าเป็นสถานที่ที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เป็นสังคมแห่งมิตรไมตรี ที่ประกอบด้วยชุมชนจากหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรม มีธรรมชาติและภูมิทัศน์ที่งดงาม เทือกเขาสูง ทะเลสาบสีคราม แม่น้ำใสสะอาด อากาศและสิ่งแวดล้อมบริสุทธิ์ 
       ปัจจุบัน มีพี่น้องชาวไทยเข้ามาพำนักอาศัยอยู่ในมณฑลอัลเบอร์ต้าเป็นจำนวนมาก ทั้งในรูปของนักท่องเที่ยว นักศึกษา นักวิชาการ นักธุรกิจ แรงงาน รวมทั้งผู้ที่อพยพเข้ามาพำนักอยู่โดยถาวร
       สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ขอความร่วมมือให้สมาคมไทยแห่งเอ็ดมันตั้น และสมาคมนักเรียนไทยมหาวิทยาลัยอัลเบอร์ต้า จัดทำคู่มือชาวไทยในอัลเบอร์ต้าเล่มนี้ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกด้านข้อมูลความรู้เกี่ยวกับมณฑลอัลเบอร์ต้า แก่พี่น้องชาวไทย ซึ่งสมาคมทั้งสองสามารถจัดทำได้อย่างดีเยี่ยม สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอขอบคุณ
มา ณ ที่นี้
      อนึ่ง โดยที่คู่มือเล่มนี้จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรก อาจมีข้อมูลใดที่คลาดเคลื่อนหรือขาดตกบกพร่องบ้าง สถานกงสุลใหญ่ฯ ใคร่ขอน้อมรับข้อมูลที่ถูกต้อง ตลอดจนข้อเสนอแนะจากทุกท่าน เพื่อนำไปปรับปรุงคู่มือให้สมบูรณ์ในการแก้ไขครั้งต่อไป
 
นายโฆษิต ฉัตรไพบูรณ์
กงสุลใหญ่
   ลิขสิทธิ์ © กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่


สถิติผู้เข้าชมเว็บ