example1

สาระน่ารู้ :


คู่มือคนไทยในสหราชอาณาจักร

        สหราชอาณาจักรฯ ติดอันดับ 1 ใน 10 ประเทศทั่วโลกที่มีคนไทยพำนักอยู่มากที่สุด ปัจจุบันสถานเอกอัครราชทูตฯ ประเมินว่าน่าจะมีคนไทยประมาณ 50,000 คนทั่วประเทศ ซึ่งในจำนวนนี้ประกอบไปด้วยบุคคลที่ความหลากหลาย เช่น เจ้าของกิจการ คนทำงาน นักเรียน แม่บ้าน เป็นต้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ตระหนักดีว่าการพำนักอยู่ในต่างแดนจะต้องเรียนรู้และปรับตัวอย่างมาก ทั้งในเรื่อง ความเป็นอยู่ ภาษา วัฒนธรรม และกฎระเบียบต่างๆของท้องถิ่น ดังนั้น "คู่มือคนไทยในสหราชอาณาจักรฯ" เล่มนี้ จึงมีวัตุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์แก่คนไทย อาทิ ข้อมุลพื้นฐานการใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักรฯ การติดต่อหน่วยงานที่สำคัญๆ กฎหมายและระเบียบต่างๆ งานบริการด้านกงสุล ข้อควรระวังและคำแนะนำเมื่อประสบปัญหา

 

                                           สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

มกราคม 2554

Download
  ลิขสิทธิ์ © กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่


สถิติผู้เข้าชมเว็บ