example1

สาระน่ารู้ :


คู่มือคนไทยในโปรตุเกส

        “คู่มือคนไทยในโปรตุเกส” ที่จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งแรกนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน ได้เสนอโครงการจัดทำคู่มือฯนี้ขึ้น และได้รับความเห็นชอบจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่แก่คนไทยที่กำลังพำนักอยู่ในโปรตุเกส เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต รวมทั้งจะเป็นข้อมูลที่จำเป็นและมีประโยชน์สำหรับคนไทยคนอื่นๆ ที่สนใจจะเดินทางไปประกอบอาชีพ ศึกษาต่อ พำนักเป็นการถาวร หรือเพื่อการท่องเที่ยวยังประเทศโปรตุเกส ซึ่งในปัจจุบันมีคนไทยที่อาศัยอยู่ในโปรตุเกสประมาณ 350 คน และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี โดยเฉพาะผู้ที่จะเดินทางไปทำงาน
        สำหรับเนื้อหาในคู่มือฯ นั้น ประกอบด้วยข้อมูลหลัก 2 ส่วน ได้แก่ (1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศโปรตุเกส วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจ อาทิ ประวัติศาสตร์ความเป็นมา อาหารการกิน รวมถึงต้นตำรับการทำฝอยทองซึ่งเป็นขนมหวานที่คนไทยรู้จักกันดี เป็นต้น และ (2) บทสนทนาภาษาโปรตุเกสพื้นฐานประกอบด้วยตัวอย่างบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ และคำศัพท์เพื่อการเรียนรู้ ซึ่งผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
       ทั้งนี้ เนื้อหาทั้ง 2 ส่วนข้างต้นได้รับการค้นคว้าและเรียบเรียงเป็นอย่างดี โดยนางสาวสินีนาฏ สุวรรณตานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะอักษรศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรมโปรตุเกส มหาวิทยาลัยลิสบอน ประเทศโปรตุเกส ซึ่งเป็นนักเรียนทุนของธนาคารออมสินของไทย โดยมีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน ให้คำปรึกษาและแนะนำอย่างใกล้ชิดในการจัดทำคู่มือฯ
       ในนามของคณะผู้จัดทำ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน ใคร่ขอขอบคุณกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดพิมพ์ “คู่มือคนไทยในโปรตุเกส” เล่มนี้ โดยคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฯ เล่มนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับประเทศโปรตุเกสให้แก่ผู้อ่านได้เป็นอย่างดี รวมทั้ง เชื่อว่าการจัดพิมพ์คู่มือฯ เล่มนี้ จะมีส่วนช่วยกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมืออันดีระหว่างไทยและโปรตุเกสให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การเตรียมการเฉลิมฉลองครบรอบ 500 ปี แห่งความสัมพันธ์ไทย – โปรตุเกส ในปี 2554 ต่อไป
 
               
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน
สิงหาคม 2552
 
   ลิขสิทธิ์ © กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่


สถิติผู้เข้าชมเว็บ