example1

สาระน่ารู้ :


คู่มือคนไทยในบริติชโคลัมเบีย แคนาดา

          สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ มีที่ตั้งอยู่ในมณฑลบริติชโคลัมเบีย หรือ บี.ซี. ซึ่งถือว่าเป็นมณฑลที่อยู่ฝั่งตะวันตกของประเทศแคนาดา เป็นมณฑลที่มีความใกล้ชิดกับภูมิภาคเอเชียมากที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ โดยนครแวนคูเวอร์และมณฑลบริติชโคลัมเบีย รวมทั้งมณฑลใกล้เคียง มีชุมชนและวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้คนมีความเป็นมิตรและมีทัศนคติเปิดกว้าง สภาพการเมืองเศรษฐกิจมีความเป็นระเบียบและยึดถือกฎระเบียบและมาตรฐานที่จะต้องเคารพและปฏิบัติตาม  ภูมิประเทศมีสภาพสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่สะอาดและงดงาม มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของ
โลก มีระบบการให้บริการทางด้านการศึกษาและสุขภาพที่ครบครัน
           เมื่อคำนึงถึงโอกาสด้านเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าว ปัจจุบันจึงมีพี่น้องชาวไทยเข้ามาพำนักอาศัยอยู่ในมณฑลบริติชโคลัมเบียเป็นจำนวนมาก ทั้งในรูปของนักท่องเที่ยว นักศึกษา นักวิชาการ นักธุรกิจ แรงงาน โดยเฉพาะในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม รวมทัั้งผู้ที่ย้ายเข้ามาพำนักอยู่ในมณฑลเป็นการถาวร สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงได้จัดทำเอกสารคู่มือคนไทยใน บี.ซี. นี้ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตในมณฑล บี.ซี. แก่พี่น้องชาวไทย
       อนึ่ง เอกสารคู่มือนี้ได้จัดทำขึ้นโดยการรวบรวมข้อมูลจากสมาคมไทยแห่งบีซี และหน่วยงานท้องถิ่นใน บี.ซี. ข้อมูลจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนไปตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลไว้ในแต่ละช่วงของเนื้อหาในเอกสารเพื่อให้ทุกท่านสามารถทราบในรายละเอียดและติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสารได้ และหากมีข้อมูลใดคลาดเคลื่อน สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอน้อมรับข้อมูลที่ถูกต้อง ตลอดจนข้อเสนอแนะจากทุกท่าน เพื่อนำมาปรับปรุงเอกสารคู่มือฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
 
                                                                         
                                                                          นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร
                                                                           กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์
                                                                             ตุลาคม 2554
   ลิขสิทธิ์ © กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่


สถิติผู้เข้าชมเว็บ