example1

สาระน่ารู้ :


คู่มือคนไทยในไต้หวัน

      สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ได้จัดพิมพ์คู่มือคนไทยในไต้หวันฉบับนี้เป็นครั้งที่ห้า จานวน 30,000 เล่ม โดยได้ปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย เพื่อให้หนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์มากที่สุด ต่อคนไทยที่เดินทางมาหรือพานักอยู่ในไต้หวัน
 
                                                       
                                                         นายวิบูลย์ คูสกุล
                                                        ผู้อำนวยการใหญ่
                                              สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย
 
   ลิขสิทธิ์ © กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่


สถิติผู้เข้าชมเว็บ