example1

สาระน่ารู้ :


การเป็นพลเมืองออสเตรเลีย

          ขอแสดงความยินดีที่ท่านเลือกเป็นพลเมืองออสเตรเลีย ซึ่งการเป็นพลเมืองนี้ ต้องใช้ความกล้าหาญ ความอุตสาหะและความมุ่งมั่น ในการมาอยู่ในประเทศใหม่และมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ในฐานะพลเมืองคนหนึ่ง เราเห็นคุณค่าจากการสนับสนุนของท่านต่อสังคมที่สงบสุขและเป็นประชาธิปไตยของเรา
               การเป็นพลเมืองออสเตรเลียนั้นถือว่าเป็นก้าวสำคัญของเรื่องราวการย้ายถิ่นฐานของท่านก้าวหนึ่ง การเป็นพลเมืองออสเตรเลียหมายความว่าท่านกำลังให้ความมุ่งมั่นกับออสเตรเลียอย่างต่อเนื่อง และทุกๆ อย่างที่
ประเทศนี้สนับสนุน นอกจากนี้ ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นสมาชิกของสังคมออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ นี่เป็นก้าวที่จะทำให้ท่านสามารถกล่าวได้ว่า “ฉันเป็นชาวออสเตรเลีย”
         การเป็นพลเมืองออสเตรเลียนั้นเป็นเอกสิทธิ์ที่ให้ซึ่งผลตอบแทนมากมายท่านจะได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแห่งชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยการเป็นพลเมืองออสเตรเลีย ประเทศของเราสร้างจากความสนับสนุนร่วมกันระหว่างประชาชนชาวพื้นเมืองและผู้ที่ย้ายถิ่นฐานตามมาจากทั่วโลกเราให้การสรรเสริญกับความหลากหลายนี้และในเวลาเดียวกัน เราก็มุ่งมั่นที่เป็นชาติที่มีความเป็นหนึ่งเดียวและมีความสมานฉันท์ร่วมกัน
               ความแข็งแกร่งของชุมชนออสเตรเลีย หมายความว่า เราทำงานร่วมกันเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและทำให้ออสเตรเลียเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่อย่างที่เป็นอยู่ เรามีระบบรัฐบาลที่มั่นคง และชาวออสเตรเลียก็ให้ความเคารพ
ต่อเจ้าหน้าที่และกฎหมายของรัฐบาล ความมั่นคงของเรา วัฒนธรรมของเราและกฎหมายของเราถูกกำหนดรูปร่างด้วยประวัติศาสตร์ของเรา โดยการเข้าร่วมในชุมชนออสเตรเลีย ท่านจะได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์
และจะอยู่ในฐานะที่สามารถให้การสนับสนุนกับชุมชนได้
             ออสเตรเลียเป็นดินแดนเก่าแก่ กว้างใหญ่และมีลักษณะเฉพาะตัวเต็มไปด้วยป่าดิบชื้นและป่าไม้ประเภทต่างๆ ชายหาดสีทองและทะเลทรายแห้งแล้ง วัฒนธรรมพื้นเมืองของเราเป็น วัฒนธรรมต่อเนื่องที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เรายังเป็นชาติที่ยังใหม่อยู่ และเป็นชาติของผู้ย้ายถิ่นฐาน โดยเริ่มจากการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1788 และตราบเท่าทุกวันนี้ เราก็ยังคงให้การต้อนรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ๆ อยู่ต่อไป ผู้คนจากประเทศต่างๆ มากกว่า 200 ประเทศได้มาอยู่ และรับออสเตรเลียเป็นบ้านของพวกเขา ซึ่งเป็นผลทำให้สังคมของเราเป็นสังคมที่มีความหลากหลายมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ออสเตรเลียประสบความ สำเร็จในการรวบรวมความหลากหลายด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรมเข้าด้วยกันพร้อมความเป็นหนึ่งเดียวในระดับชาติ การเป็นพลเมืองจึง เป็นความผูกพันที่รวมพวกเราทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว
           ออสเตรเลียเป็นประเทศประชาธิปไตย การเป็นพลเมืองจะเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วม ในการสร้างชาติที่เป็นประชาธิปไตยของเราอย่างเต็มที่นั่นหมายถึงว่า ท่านพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบของท่านให้สมบูรณ์ในฐานะที่เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของชุมชนออสเตรเลีย ชาวออสเตรเลียมีความเชื่อมั่นในศักดิ์ศรีและเสรีภาพของแต่ละบุคคล ความเสมอภาคของผู้ชายและผู้หญิง รวมถึงข้อกำหนดแห่งกฎหมาย การเป็นพลเมืองออสเตรเลีย จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามค่านิยมนี้ในชีวิตประจำวันของท่าน
 
   ลิขสิทธิ์ © กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่


สถิติผู้เข้าชมเว็บ