example1

สาระน่ารู้ :


อยู่เยอรมนี คู่มือสำหรับคนไทย ฉบับกระเป๋า

         ผมเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2550 และพบว่า คนไทยจำนวนมากได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่เยอรมนี กลายเป็นชุมชนคนไทยขนาดใหญ่กระจายไปทั่วทั้งประเทศ และการเคลื่อนย้ายของคนไทยเข้ามาในเยอรมนีนั้น ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งปรากฏการณ์นี้เป็นเรื่องปรกติในยุคโลกาภิวัตน์ ที่คนทั่วทั้งโลกหมุนเวียนไปตามที่ต่างๆ ตามวัฏจักรแนวทางดำเนินวิถีชีวิตของปัจเจกบุคคล อย่างไรก็ตามการย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างแดน ซึ่งมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ภาษาและสิ่งแวดล้อมต่างจากบ้านเกิดเมืองนอนอย่างสิ้นเชิงนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย สิ่งที่ผมและสถานเอกอัครราชทูตฯ ประสงค์ที่จะเห็นคือ คนไทยทั้งที่พำนักอยู่ในเยอรมนีแล้ว และที่กำลังคิดจะย้ายมาอยู่ที่นี่ ได้รับทราบและเข้าใจประเทศเยอรมนีในแง่มุมต่างๆ อย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ ข้อบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่ควรระมัดระวังหรือศึกษาเพิ่มเติม รวมทั้งที่ปรึกษาและที่พึ่งยามมีปัญหา ทั้งหมดก็เพื่อให้คนไทยปรับตัวเข้ากับสังคมเยอรมันได้อย่างราบรื่น มีชีวิตที่มีความสุข บรรเทาปัญหาต่างๆ ที่คนไทย โดยเฉพาะหญิงไทยประสบกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งหนึ่งในสาเหตุหลักคือ ขาดความรู้และการเตรียมตัวที่ดีก่อน
จะเดินทางมา
          นอกจากนั้นผมยังพบว่า คนไทยที่อยู่ในประเทศนี้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีศักยภาพ ผมได้มีโอกาสพบและได้ร่วมงานกับกลุ่มคนไทยที่ทำงานอาสาสมัครในเยอรมนี ซึ่งมีความกระตือรือร้นและปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง หลังจากที่ได้คุยกันจึงมีความเห็นร่วมกันว่า น่าจะจัดทำคู่มือคนไทยในเยอรมนีฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นอีกความพยายามหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาปัญหาของคนไทยในเยอรมนี โดยเน้นเรื่องใกล้ตัวและใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย รูปเล่มที่สะดวกต่อการพกพา
          การจัดทำคู่มือคนไทยในเยอรมนีนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ที่จะเสริมสร้างชุมชนไทยในเยอรมนีให้เข้มแข็ง โดยการติดอาวุธเพิ่มศักยภาพของคนไทยในการให้ความช่วยเหลือดูแลคนไทยด้วยกันเองบนหลักการ “ไทยช่วยไทย” ซึ่งเป็นแนวทางที่ผมเชื่อมั่นว่า จะมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนที่สุด ในขณะเดียวกันก็ร่วมมือกับภาครัฐของเยอรมนีอย่างใกล้ชิดในการส่งเสริมให้คนไทยปรับตัวให้กลมกลืนเข้ากับสังคมเยอรมัน สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข มีศักดิ์ศรี และมีคุณค่าได้รับการยอมรับจากชาวเยอรมันและชาวต่างชาติอื่นๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ
          ผมขอขอบคุณทีมงานผู้จัดทำเป็นอย่างมาก ที่ได้เสียสละกำลังกาย เวลา และพลังใจให้กับงานชิ้นนี้ แต่คู่มือเล่มนี้จะไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงหากคนไทยในเยอรมนีและคนไทยที่กำลังมองดูลู่ทางที่จะมาอยู่ที่เยอรมนีไม่ให้ความสนใจ ผมจึงหวังว่า ทุกคนจะช่วยกันอ่านคู่มือฉบับกระเป๋าเล่มนี้ตั้งแต่ต้นจนจบ และใช้ประโยชน์จากคู่มือนี้ รวมทั้งช่วยกันเผยแพร่และติชมให้ข้อแนะนำเพื่อที่จะได้นำไปปรับปรุงต่อในโอกาสข้างหน้าให้คู่มือมีความสมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้น
 
                                                                   
                                                                       นายสรยุตม์ พรหมพจน์
                                                                            เอกอัครราชทูต
                                                                            กันยายน 2551
 
   ลิขสิทธิ์ © กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่


สถิติผู้เข้าชมเว็บ