example1

สาระน่ารู้ :


คู่มือคนไทยในสิงคโปร์

          คู่มือคนไทยในสิงคโปร์ปี พ.ศ. 2559 นี้ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คนไทยที่เดินทางมาสิงคโปร์เพื่อการท่องเที่ยว ทางาน ศึกษา หรือย้ายถิ่นพานักตามครอบครัว ซึ่งรวมถึงข้อมูลในการเตรียมการเข้าเมือง กฎหมายที่สาคัญของสิงคโปร์ การใช้ชีวิตในสิงคโปร์ หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของสถานที่สาคัญ เรื่องเล่าเตือนใจจากผู้มีประสบการณ์ในสิงคโปร์เพื่อให้คนไทยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสิงคโปร์ได้อย่างมีความสุข ป้องกัน หลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
   นอกจากนี้ ยังได้ให้ข้อมูลด้านงานบริการคนไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เช่น บริการหนังสือเดินทาง การคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ คนไทยในสิงคโปร์ และงานทะเบียนราษฎร์ งานรับรองเอกสารและบริการต่าง ๆ รวมทั้งหนังสือราชการอื่นๆ ที่อยู่ในสิงคโปร์
           หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตในสิงคโปร์อย่างราบรื่น
 
 
                                                                                สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์
                                                                                             กรกฎาคม 2559
 
   ลิขสิทธิ์ © กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่


สถิติผู้เข้าชมเว็บ