example1

สาระน่ารู้ :


คู่มือการใช้ชีวิตในประเทศจีน

         ในปัจจุบันประเทศจีนเป็นประเทศที่มีคนไทยเดินทางมาประกอบธุรกิจและศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศจีนในทุกด้านให้แก่คนไทยก่อนที่จะเดินทางมาใช้ชีวิตหรือท่องเที่ยวในประเทศจีน จะช่วยให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตในสังคมจีนได้เร็วมากยิ่งขึ้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จึงได้จัดทำหนังสือคู่มือคนไทยในจีนฉบับนี้ขึ้น โดยได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศจีนที่คนไทยควรทราบ รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตในประเทศจีน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชาวไทยที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว พำนักอาศัยประกอบธุรกิจหรือทำงาน หรือศึกษาอยู่ในประเทศจีน และเป็นคู่มือประจำครอบครัวคนไทยในการใช้ชีวิตในประเทศจีน นอกจากนั้น ท่านยังสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมออีกทางหนึ่งด้วย
 
                                 
                                           นายเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา
                           เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
   ลิขสิทธิ์ © กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่


สถิติผู้เข้าชมเว็บ