example1

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ ให้ความรู้ กับหญิงไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ และกำลังคิดจะเดินทางไปอาศัยอยู่ต่างประเทศ ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูล หรือปรึกษาปัญหาได้โดยตรงจากเว็บไซต์นี้ หรือเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จากเมนูด้านซ้ายมือ และรูปสัญลักษณ์แต่ละหน่วยงานที่อยู่ด้านบน

หลักการและเหตุผล
 
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) มีภารกิจในการพัฒนาศักยภาพสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวโดยกำหนดนโยบาย มาตรการกลไกการส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดเพื่อให้สตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิมีความเสมอภาคและเป็นธรรมทางสังคม และมุ่งสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นเพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมศักยภาพของหญิงและชาย ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคม
 
ในปัจจุบันพบว่าสตรีไทยจำนวนมากได้ไปอาศัยอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกด้วยเหตุผลต่างเช่น การสมรสกับชาวต่างชาติ การไปทำงาน เป็นต้น ซึ่งสตรีไทยเหล่านี้จำนวนมากต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ ตั้งแต่ การปรับตัวเข้ากับครอบครัว สังคมใหม่ การทำงาน ปัญหาครอบครัว ความรุนแรง การหย่าร้าง ซึ่งหน่วยราชการไทยได้พยายามให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือได้ในระดับหนึ่ง แต่การดำเนินการดังกล่าวยังไม่ทั่วถึง และไม่เพียงพอ
 
ดังนั้นในการประชุมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2555 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงมอบหมายให้สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ดำเนินการเพิ่มช่องทาง การให้คำปรึกษาหารือ การให้กำลังใจ ให้ข้อมูล สร้างความรู้ความเข้าใจ รับเรื่องร้องเรียน แจ้งเหตุ และข้อเสนอแนะต่างๆ จากหญิงไทยในต่างประเทศ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น นักจิตวิทยา จิตแพทย์ อัยการ ดำเนินการตอบคำถาม ให้คำแนะนำในส่วนที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางระบบเว็บไซต์/ E-mail /facebook
 
วัตถุประสงค์
 
1. เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้คำปรึกษาหารือ การให้กำลังใจ ให้ข้อมูล สร้างความรู้ความเข้าใจรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเหตุ และข้อเสนอแนะต่างๆ จากหญิงไทยในต่างประเทศ
 
2. เพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ต่อหญิงไทยในต่างประเทศ และหญิงไทยที่มีความประสงค์จะไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ


  ลิขสิทธิ์ © กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่


สถิติผู้เข้าชมเว็บ